Oppdragsvilkår (revidert 01.01.23)

Med mindre annet er særskilt avtalt gjelder følgende generelle oppdragsvilkår:

Partene i oppdraget

Disse oppdragsvilkår gjelder for oppdraget mellom advokat Vegard Nataas (heretter "advokaten" eller "oppdragstaker") og den enkelte klient ("klienten" eller "oppdragsgiver").

I samråd med oppdragstaker kan advokaten på klientens vegne rekvirere andres tjenester (f eks takstfolk, leger, rådgivende ingeniører, revisorer, sakkyndige, utenforstående advokater med spesialkompetanse mv). I slike tilfeller etableres det et direkte avtaleforhold mellom oppdragsgiver og de aktuelle tredjemenn, og advokatene blir ikke part i avtaleforholdet. Det beregnes ikke påslag på tjenester som på klientens vegne rekvireres hos andre tjenesteytere, og oppdragstaker hefter ikke for eventuelle feil eller forsømmelser hos slike. Disse er således ikke å regne som kontraktsmedhjelpere for oppdragstaker.

Kontroll av habilitet

Advokaten vil så tidlig som mulig søke å avklare om det foreligger interessekonflikt med advokatens øvrige klienter eller andre berørte. Denne vurderingen foretas fortløpende. Dersom det foreligger en mulig interessekonflikt kan advokaten trekke seg fra oppdraget uten noen nærmere begrunnelse.

Om utførelsen av oppdraget

Oppdraget vil bli utført i samsvar med reglene for god advokatskikk.

Oppdraget gjelder utelukkende rettsforhold som er undergitt norske rettsregler og som er underlagt norske domstoler og/eller voldgiftsorganer.

Salærberegning og kostnader

Salær for advokatoppdrag beregnes i forhold til den tid som går med til å utføre oppdraget, det vil si fra den første kontakt i saken. Telefonsamtaler som ikke består av helt korte beskjeder avregnes med minimum 15 minutter. Det samme gjelder for eventuelle tekstmeldinger og epostkorrespondanse, herunder også korte meldinger som registreres i advokatens saksbehandlingssystem. Timeprisen utgjør pt kr 2 200 + MVA.

Ved reisefravær vil det bli beregnet 8 timer per dag med mindre det faktiske forbruk overstiger dette.

Inkludert i de oppgitte timesatser er alminnelig kontorhold herunder utgifter til administrasjon, revisjon, datautstyr, ansvarsforsikringer, telefon, opplæring, kopiutgifter, rekvisita og vanlige utgifter til porto mv.

Salærsatsen er sist justert den 01.01.23. Salærsatsen kan justeres med virkning for fremtidig arbeid, normalt den 1. januar hvert år.

I henhold til advokatforskriften vil det ikke bli inngått avtaler om salærberegning på grunnlag av en prosentandel av sakens resultat. Klienten kan imidlertid på forespørsel få opplysning om sakens sannsynlige kostnader, og det kan eventuelt settes en beløpsgrense slik at ytterligere arbeid avventes inntil det foreligger en ny godkjennelse fra klienten. For å unngå misforståelser må en slik avtale inngås skriftlig eller meddeles av advokaten per e-post for å være bindende. Klienten må ikke bygge på eventuelle prisoverslag som ikke er meddelt skriftlig.

Fakturering skjer normalt ved utløpet av hver måned, men sjeldnere fakturering kan forekomme. På forespørsel skal oppdragstaker alltid oppgi medgått tid og omtrentlig påløpt kostnad på saken.

I tillegg til advokatens salær må det betales for alle utlegg som påløper på saken, herunder for eksempel rettsgebyrer, reiseutgifter, særskilte kostnader ved innhenting av informasjon og lignende.

Advokaten forbeholder seg retten til å kreve forskuddsbetaling. Eventuell forskuddsbetaling vil bli oppbevart på klientkonto og behandlet som klientmidler, og slike midler kan ikke uten instruksjon fra klienten benyttes på annen måte enn til dekning av påløpt advokatsalær.

Ved sen betaling av fakturaer eller forskudd, må det legges til grunn at saken kan avsluttes eller berostilles frem til betaling foreligger.  Advokaten er ikke ansvarlig dersom dette medfører at frister ikke overholdes.

Mulig ansvar for motpartens omkostninger mv

Advokaten skal eller kan aldri garantere for utfallet av en sak, og det gjøres særskilt oppmerksom på følgende forhold:

Klienten er ansvarlig for å betale salær uavhengig av sakens utfall.

Dersom saken tapes, må det påregnes at klienten blir ansvarlig for motpartens saksomkostninger.

Dersom saken vinnes, er det ikke sikkert at motparten pålegges å dekke påløpte saksomkostninger.

Med mindre annet avtales særskilt, må det ved et eventuelt forlik påregnes at klienten må dekke egne saksomkostninger, herunder også rettsgebyrer, egne utlegg med videre.

I henhold til tvisteloven gjelder det beløpsbegrenser med hensyn til hva man kan kreve dekket av motparten i forbindelse med en rettssak. Oppdragsgivers ansvar for å betale salær skal ikke være begrenset av slike regler. Dette medfører at klienten kan vinne saken fullstendig uten at motparten plikter å dekke alle omkostninger med saken. Det er også enkelte unntak fra beløpsbegrensningen, og ansvar for motpartens saksomkostninger utover et slikt beløp, må påregnes.

Forholdet til eventuell forsikringsdekning (rettshjelp)

For enkelte sakstyper vil oppdragstaker ha forsikringsdekning for hele eller deler av advokatutgiftene (rettshjelp).

Før rettshjelpsdekning innvilges, er det normalt et vilkår at det foreligger en tvist, det vil si at det er fremsatt et konkret krav som er avslått fra motpartens side. Advokatutgifter som påløper før dette, kan ikke kreves dekket av en eventuell rettshjelpsforsikring. Innledende møter og utarbeidelse av krav vil derfor ofte ikke være omfattet av rettshjelpsdekningen.

Forsikringsvilkårene og praksis for innvilgelse av rettshjelpsdekning varierer mellom de ulike forsikringsselskaper og mellom ulike avtaletyper som også er gjenstand for endringer.

Det er derfor ikke uvanlig at det fremstår som uklart om rettshjelpsdekning vil bli innvilget i en konkret sak. Klienten har selv risikoen for dette, og en eventuell søknad om forsikringsdekning som fremsettes på vegne av klienten, betyr ikke at advokaten har foretatt en selvstendig forhåndsvurdering av om rettshjelpsdekning vil bli innvilget. Selv om det er fremsatt en søknad om rettshjelpsdekning vil salær således påløpe uavhengig av om søknaden senere innvilges eller avslås.

Ved en eventuell innvilgelse av rettshjelpsdekning, vil det påløpe egenandel i form av et fast beløp og en prosentsats av det overskytende. Det foreligger også maksimalsatser. Med mindre annet avtales kan det påregnes advokatomkostninger også utover slike forsikringens maksimalsatser.

Dersom det foreligger flere mulige motparter og/eller ved komplekse saksforhold, kan det med hensyn til forsikringsdekningen noen ganger være undergitt et skjønn hva som er å regne som samme sak, og når det foreligger flere saker/tvister. Dette kan igjen få betydning for betalingen av egenandel og for omfanget av en eventuell rettshjelpsdekning. I slike tilfeller kan det for samme oppdrag påløpe salær som ikke dekkes av en tidligere innvilget rettshjelpsdekning.

Det henvises for øvrig til de enkelte forsikringsvilkår og klienten oppfordres til å kontakte sitt forsikringsselskap for nærmere informasjon og kostnadsfri veiledning om de ovennevnte forhold.

Korrespondanse og innhenting av opplysninger mv

Klienten samtykker til at personopplysninger, herunder sensitive opplysninger, kan registreres elektronisk, jf personopplysningsloven §§ 8 og 9.

Med mindre annet er skriftlig avtalt, legges det til grunn at klienten ønsker at person- og/ eller firmaopplysninger kan innhentes fra andre, og at oppdragstaker kan gi opplysninger til andre dersom dette etter advokatenes vurdering er i sakens interesse.

Med mindre annet avtales, kan alle opplysninger sendes per telefaks, e-post eller vedlegg til e-post, uten kryptering. Klienten er herved gjort oppmerksom på at en slik oversendelsesform ikke kan regnes som sikker.

Dersom oppdraget impliserer opplysninger som skal undergis særskilte, sikkerhetsrutiner må det lages en skriftlig tilleggsavtale om dette. For øvrig vil alle opplysninger bli behandlet konfidensielt i henhold til de til enhver tid gjeldende regler om taushetsplikt for advokater.

Opphavsrett

Advokaten beholder selv opphavsretten til alt materiale som er utviklet i anledning saken. Dette gjelder også prosessuelle skriv, betenkninger, avtaler og lignende som er utarbeidet i anledning saken og som er overlevert til klienten. Klienten kan bare benytte slikt materiale til det formål det er utarbeidet til. Enhver annen bruk krever skriftlig samtykke fra oppdragstaker.

Arkivering

Advokaten plikter å arkivere sakens relevante dokumenter på en forsvarlig måte i 10 år. Elektronisk arkivering kan benyttes i tillegg til, eller i stedet for, fysisk arkivering. I de tilfeller hvor det har særskilt rettslig betydning om et dokument foreligger i original, vil originaldokumentet bli oppbevart midlertidig, og ved avslutning av saken vil det bli sendt til klienten eller den som er rette mottaker. Eventuell oppbevaring av originaldokumenter utover dette gjøres bare i henhold til særskilt skriftlig avtale.

Ansvarsfraskrivelser

Oppdragstakers økonomisk ansvar er begrenset til det beløpet som til enhver tid dekkes av ansvarsforsikringen, pt kroner 5.000.000,- per skadetilfelle. Erstatningskrav utover dette kan bare fremsettes dersom det foreligger grov uaktsomhet hos advokaten.

Mangelskrav / reklamasjon

Etter hvert som levering av advokattjenestene skjer skal klienten, så snart han etter forholdene har rimelig anledning til det, vurdere kvaliteten av advokatens arbeid. Etter hvert som faktura mottas skal klienten videre vurdere vederlagets størrelse i forhold til arbeidet som er utført. Klienten taper sin rett til å gjøre gjeldende at det foreligger mangler ved arbeidet eller at det fakturerte vederlaget er for høyt dersom han ikke innen 6 måneder deretter gir advokaten melding som angir hva slags mangel det gjelder eller at vederlaget er for høyt.

Klageadgang

Klager over at advokaten skal ha opptrådt i strid med god advokatskikk eller skal ha krevd for høyt salær, kan bringes inn for Advokatforeningens disiplinærnemnd. Klage skal ikke sendes til advokatforeningens regionale disiplinærutvalg med mindre advokaten gir uttrykk for at han ønsker det, jf. advokatforskriftens § 5-3, 4. ledd. Som hovedregel er det en klagefrist på 6 måneder. Fristen løper fra det tidspunkt klageren ble eller burde blitt kjent med omstendigheter som klagen grunnes på. Mer informasjon om klageordninger mv finnes på Advokatforeningens hjemmeside www.jus.no.

Avslutning av oppdraget

Klienten kan til enhver tid si opp oppdraget. Det anbefales at en eventuell oppsigelse gjøres skriftlig eller at det bes om en skriftlig bekreftelse fra advokaten på at oppsigelse er mottatt. Advokaten kan si opp oppdraget ved unnlatt betaling eller ved fare for insolvens/insolvensbetaling. Det vises også til de advokatetiske regler pkt 3.1.6 som er en del av advokatforskriften som finnes på http://www.lovdata.no/for/sf/jd/td-19961220-1161-029.html.